Integritetspolicy

Mekonomen Companys integritetspolicy

Allmänt om vår behandling av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och är därför så transparanta som möjligt med vår hantering av personuppgifter och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd.

Vi behandlar inte mer personuppgifter om dig än vad som är nödvändigt och informerar om nya behandlingar.

Om det skulle inträffa en personuppgiftsincident kommer vi så fort som möjligt informera dig om det finns en hög risk för din personliga integritet.

För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter förklarar vi i denna integritetspolicy mer utförligt hur dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter och hur du kan använda dig av dina rättigheter. Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina uppgifter när du anmäler dig som prenumerant för våra pressmeddelanden, vår finansiella rapportering eller vår årsredovisning. Vi redogör för varifrån dina uppgifter samlas in, vilka vi kan komma att dela uppgifter med samt vilka personuppgifter som behandlas och varför vi behandlar dem.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Mekonomen Company AB, organisationsnummer 556724-9254, med adress Box 19 542, 104 32 Stockholm är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

Om du har frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt GDPR-team: gdpr@mekonomencompany.se

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i samband med att du anmäler dig som prenumerant till våra pressmeddelanden och vår finansiella rapportering. Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig samlar vi inte in några uppgifter från tredje part.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar information om dig t.ex. för att du har valt registrera ett användarkonto hos oss eller för att du har valt att anmäla dig till någon av våra utbildningar. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och rättslig grund:

Ändamål
Behandling
 Kategorier av personuppgifter
Laglig grund
Lagringstid
För att kunna hantera dina utskick av pressmeddelande och finansiell rapportering.
 • Registrera dig som prenumerant.
 • Administrera dina utskick
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Fullgörande av avtal Till dess att du avslutar din permutation.
För att kunna hantera utskick av årsredovisning till dig som aktieägare.
 • Hantera utskick av årsredovisning.
 • Upprätthållande av korrekta och uppdaterade uppgifter via kontroll mot externa personregister.
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
Berättigat intresse 1 Till dess att du säljer dina aktier och för en tid om 1 år därefter.
För att hantera anmälningar till och genomförande av bolagsstämma samt för att kunna vidta åtgärder vi är skyldiga att vidta inom ramen för hantering av aktieboken.
 • Mottag och hantera din anmälan.
 • Genomföra de åtgärder som vi är skyldiga att vidta inom ramen för hantering av aktieboken.
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
Rättslig förpliktelse Till dess att du säljer dina aktier och för en tid om 1 år därefter.

Behandling av personnummer

Personnummer har en särställning i lagstiftningen. När personnummer får behandlas regleras i den svenska dataskyddslagen som kompletterar dataskyddsförordningen. Enligt lagen får personnummer bara behandlas om det är klart motiverat till ändamålet, det är nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Vi behandlar ditt personnummer för att kunna bibehålla korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter till dig i syfte att kunna fullgöra vårt avtal gällande utskick av vår årsredovisning.

Vi behandlar även ditt personnummer för att kunna hantera anmälningar till och genomförande av bolagsstämma (t.ex. för att undersöka om aktieinnehav är direktägda eller förvaltarregistrerade och vidta åtgärder med anledning därav) och för att kunna vidta de åtgärder som vi är skyldiga att vidta inom ramen för hantering av aktieboken.

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och utifrån instruktioner från oss. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa en korrekt och säker behandling av de personuppgifter de åtar sig att behandla. Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med:

 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
 • Distributionsbolag (företag som hanterar utskick av vår årsredovisning
Var dina uppgifter behandlas

Vår målsättning är att så långt det är möjligt behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas av mottagare i, landutanför EU/EES. Vi kommer i dessa fall att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om specifika lagringsperioder under rubriken ”För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter”. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel handla om krav i produktansvarslagen och bokföringslagen. Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter i syfte att försvara ett rättsligt anspråk så länge som detta kan göras gällande.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen.

Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har rätt att:

 • Få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till depersonuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade ellerorimliga registerbegäranden (särskilt p.g.a. att begärandena är upprepade) kan dock enadministrativ avgift tas ut eller begäran nekas.
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga förde ändamål för vilka de samlades in.
 • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt motbehandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontrollsker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet).Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vibehandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.
Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms.

Invändning mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, göra gällande eller försvar av rättsliga anspråk.

1 För att kunna hantera utskick av vår årsredovisning samt för att säkerställa att vi upprätthåller korrekta och uppdaterade uppgifter om din adress gör vi med hjälp av ditt personnummer, slagningar mot externa personregister. Vi har gjort bedömningen att fördelarna med att vi upprätthåller korrekt information väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår nedan. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) på www.imy.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst i tiden göra ändringar i denna integritetspolicy. Alla ändringar som görs kommer att publiceras på https://www.mekonomencompany.se/om-oss/integritetspolicy i denna policy under detta avsnitt. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med de ändringar som gjorts.

Om vi vidtar omfattande ändringar av materiell betydelse kommer vi via e-post (förutsatt att du har meddelat oss din e-postadress) att uppmärksamma dig på att ändringar har skett. För de fall ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt centrala GDPR-team som kan hänvisa dig rätt: gdpr@mekonomencompany.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast: 2023-07-04